Trgovina

a fiskalnom kasom (POS program), tekuća verzija 1.6

Veliki broj prilagođenih ulaznih dokumenata
Kalkulacije, početno stanje, interne otpremnice i prijemnice, automatske i ručne nivelacije, kontrolne inventure, prednivelacije, popisne liste, povrati robe. Evidencija naplate ulaznih kalkulacija i veza sa e-bank.

Fakturisanje u veleprodaji
Brza i laka izrada računa, predračuna, avansnih računa, rezervacija. Za svaki izrađeni račun omogućeno je vođenje plaćanja po unetim izvodima u operativi. Možete definisati neograničeni broj cenovnika i vezati ga za kupca, artikal ili grupu artikala, vremenski period ili objekat.

Fakturisanje u maloprodaji
Prodaja robe poznatom pravnom licu sa mogućnošću štampanja na običnom štampaču. Osim toga moguće je voditi i predračune, avansne račune i rezervacije koji su intergisani sa POS programom.

POS program
Uz povezivanje na fiskalni štampač moguće je ručno vođenje fiskalnih računa. Svaki račun moguće je detaljno proveriti pre puštanja u fiskalnu memoriju. Od svakog fiskalnog kasabona može se automatski napraviti gotovinski ili maloprodajni račun pravnom licu. Osim osnovne evidencije računa vode se prometi po smenama i danima.
Posebnim šifarnikom omogućeno je vođenje više prodajnih mesta i više operatera u sklopu jednog magacina – maloprodaje. Prodajna mesta i operateri mogu koristiti jedan ili više fiskalnih uređaja. Svako prodajno mesto može imati unapred izabrani broj smena koje se vode posebno.

Automatska trgovačka knjiga i KEPU
Trgovačka knjiga i KEPU se prave automatski na osnovu unetih dokumenata. Uplate pazara i uplate kupaca se mogu voditi direkno ili da se povlače iz unetih izvoda banke.

KPR, KIR i Obračun poreza
Svaki uneti dokument se automatski vodi u knjizi primljenih i knjizi izdatih računa. Moguće je voditi zasebne knjige za svaku radnu jednici, magacin ili prodajno mesto.
Maloprodaja: Iako fiskalna kasa/štampač daje uvid u periodični izveštaj poreza ovaj obračun daje detaljnije informacije. Jedno od mogućih detalja je razdvajanje poreskih tarifa lek i nelek u apotekarskim ustanovama.

Veliki broj izveštaja 
Stanje prometa, stanje nabavke, robne kartice, lager liste, statistike prodaje i operatera. Svaki od ovih izveštaja moguće je zahtevati po velikom broju kriterijuma.

Komisiona prodaja i nabavka
Evidencioni listovi, evidenacija prodane i vraćene robe, KEPU knjiga. Komisiona prodaja je ubačena u redovnu prodaju artikala tako da možete programu prepustiti brigu o tome koji artikal je komisioni i kako da na osnovu toga dobijate izveštaje.

Osim toga, za veleprodaje, moguće je voditi evidenciju izdate robe na komision.

Automatski popis 
Jednostavan način proveravanje stanja robnog lagera jednom ili više puta godišnje. Modul popisa robe omogućava da Vas program prati dok radite fizički popis robe i evidentira sve razlike – manjkove i viškove.

Obračun troškova
Sve troškove moguće je voditi na jednom mestu. Za svaki uneti trošak može se uneti nalog za plaćanje koji se prenosi u Vaš e-bank program (Halcom, Pexim).

Veza sa glavnom knjigom
Svaki uneti dokument se može automatski prebaciti u glavnu knjigu preko unapred definisanih šablone koje je moguće prilagoditi Vašem knjigovodstvu.

Cena punog paketa je 40 evra mesečno ili 400 evra godišnje u dinarskoj protivvrednosti. Po toj ceni omogućen je rad na jednoj radnoj stanici u sklopu jednog pravnog lica za jednu radnu jedinicu i jedan magacin (ili maloprodaja ili veleprodaja).

Cena paketa za fakturisanje je 10 evra mesečno ili 100 evra godišnje u dinarskoj protivvvrednosti. Izrada računa i predračuna moguća je na jednoj radnoj stanici u sklopu jednog pravnog lica za jednu radnu jedinicu i jedan magacin (ili maloprodaja ili veleprodaja).