POPDV evidencija

Od 01.07.2018. godine počinje da se primenjuje Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (POPDV obrazac).

U sklopu aplikacije Poslovni Softver korisniku je ostavljena mogućnost da precizno kontroliše kako i na koji način će se određeni uneti dokument prenositi u PDV evidenciju. Dokumenti mogu da se odmah rasporede po odgovarajućim stavkama PDV evidencije i obrazac POPDV i prateće knjige za taj period mogu da se dobiju istog trenutka. Na taj način sva dokumentacija je “završava” istog trenutka i na kraju obračunskog perioda ostaje samo da se odštampaju obrasci i prenesu XML datoteke.

Prvi nivo je vrsta dokumenta. Naime svaka vrsta dokumenta (ulazni račun robe, izlazni račun robe, povrat robe, knjižno odobrenje i slično) imaju predefinisanu šifru PDV evidencije u koju je uneta najčešća šifra koja se koristi za tu vrstu dokumenta.

U slučajevima kada se šifra PDV evidencije razlikuje od podrazumevane za tu vrstu dokumenta ostavljena je mogućnost da se za taj konkretan dokument promeni. Izmena je moguća na nivou zaglavlja i na nivou stavke. Na nivou zaglavlja važi za ceo dokument odnosno sve unete stavke po tom dokumentu.

Na nivou stavke se menja podrazumevano podešavanja na nivou zaglavlja. Na taj način jedan dokument može imati više različitih šifri PDV-a. NAPOMENA: sve stavke sa istom šifrom PDV evidencije se pojavljuju kao jedna stavka KIR odnosno KPR.

Sve ove izmene se vide prilikom pregleda KIR i KPR knjiga. Kao i do sada ostavljena je mogućnost ručnog “doterivanja” KIR ili KPR stavke i osim svih podataka koje ste i do sada mogli menjati dodana je i šifra PDV evidencije.

Na kraju tu je i POPDV obrazac, za određeni period (što zavisi od tipa firme) prikazuju se sabrani podaci po svakoj od šifri PDV evidencije. Izborom opcije Knjiga moguće je za svaku vrstu PDV evidencije dobiti listu dokumenata na osnovu kojih se dobija ukupan iznos. Izborom opcije Prenos pokreće se standarni izvoz u XML formatu koji je moguće uvesti na sajtu Poreske uprave.