Promena stopa od 01.08.2014

ObracunZarada-NoveStopeOd-01-08-2014

Nove stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

  • promenjena stopa PIO na teret radnika sa 13% na 14%
  • promenjena stopa PIO na teret poslodavca sa 11% na 12%
  • promenjena stopa zdravstvenog osiguranja na teret radnika i na teret poslodavca sa 6,15% na 5,15%

Da biste preuzeli nove stope potrebno je instalirati najnoviju verziju programa za obračun zarada.
Obračun minulog rada

Minuli rad se više ne računa na ukupan staž radnika već samo na staž ostvaren u zadnjoj firmi u kojoj je radnik zaposlen. Da biste imali pravilan obračun minulog rada potrebno je korigovati stavke istorije minulog rada tako da se isključi opcija “uračunaj u staž” za sve stavke ostvarenog staža izvan firme u kojoj radnik trenutno radi. Do opcije dolazite na sledeći način:

  • pokrenite Obračun zarada
  • izaberite Unos -> Radnici
  • izaberite radnika i pokrenite izmenu podataka sa ENTER
  • izaberite stranicu 3. Istorija
  • ako nije izabrana opcija “Staž preračunavam iz tabele” promenite godina, mesec, dana i utvrđeni staž na vrednosti tako da se računa samo zaposlenje u tekućoj firmi.
  • ako je izabrana opcija “Staž preračunavam iz tabele” izaberite stavku iz istorije koja ne ulazi u obračun za minuli rad, izaberite dugme Izmena i u otvorenom dijalogu pronađite opciju “Uračunaj u staž” i sklonite oznaku izabrano

NAPOMENA: Preporuka je da se koristi opcija “Staž preračunavam iz tabele” pri čemu će program sabirati staž radnika na osnovu istorije zaposlenja.

You may also like...