Objedinjena naplata – nove olakšice od 01.07.2014

Navedenim zakonima propisane su iste olakšice za zapošljavanje novih lica. Poslodavac koji zaposli novo lice imaće pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i  doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca. Povraćaj će biti moguć za sve novozaposlene radnike čije su zarade isplaćene do 30. junom 2016. godine.

Nove olakšice počinju da se primenjuju od 1. jula 2014. godine.

Poslodavac će imati pravo na povraćaj plaćenih poreza i doprinosa po sledećim kriterijumima:

  • 65% ako je zasnovao radni odnos sa 1-9 novozaposlenih lica (šifra 08)
  • 70% ako je zasnovao radni odnos sa 10-99 novozaposlenih lica (šifra 09)
  • 75% ako je zasnovao radni odnos preko 100 novozaposlenih lica (šifra 10)

Novozaposlenim licem smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja.

Novozaposlenim licem neće se smatrati lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Olakšicu može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

Olakšicu može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

Propisana su i sledeća pravila:

  • povraćaj plaćenih poreza i doprinosa vršiće se u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu;
  • poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, po osnovu zasnivanja radnog odnosa tog lica nema pravo da za to lice ostvari novu olakšicu;
  • olakšicu ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

You may also like...