Broj dana valute plaćanja

Sa brojem dana valute plaćanja se definiše posle kojeg perioda (u danima) će biti zadnji rok za plaćanje neke robe ili usluge. Broj dana se računa od datuma prometa dobara. U slučaju da je broj dana 0 (nula) račun je potrebno platiti odmah. Ako je broj dana 1 (jedan) rok za plaćanje robe i/ili usluga je sledeći dan posle datuma prometa dobara ili usluga.

Ustaljeno je pravilo da kada se “kaže” rok plaćanja 30 dana firme mahom to vode kao mesec dana, što može biti i 28, 29 odnosno 31 dan. U sklopu programa kada upišete 30 (60, 90, 120…) dana program će tako i obračunati valutu – tačno za 30 dana a ne za mesec dana.

Od aprila 2013. godine u Srbiji je obavezno vođenje valute do maksimalnih 60 dana kada je dužnik privatni sektor odnosno 45 dana kada je dužnik javni sektor. Iznimno u slučaju plaćanja obaveza na rate moguće je ugovoriti valutu od 90 dana s tim da se 50% od ugovorenog iznosa mora platiti do polovine ukupne broj dana valute plaćanja. Pravna lica mogu sastaviti poseban Ugovor o poslovnoj saradnji gde može da se navede i broj dana veći od propisanog.

Primer dijaloga za izmenu komitenta pod karticom ostalo

Primer dijaloga za izmenu komitenta pod karticom ostalo

Novost je da sklopu programa možete shodno tome definisati maksimalni broj dana valute plaćanja. Ovaj parametar je na nivou firme i definiše se u Trgovina -> Sistem -> Parametri – > Prekidači zatim polje Maks.valuta dana. U slučaju kada je taj rok prekoračen korisnik dobija obaveštenje da valuta plaćanja nije ispravna i neće dozvoliti upis. Za komitente sa kojima ste sklopili posebne ugovore u šifarniku komitenata postoji posebno polje Dana za valutu kojim se omogućava automatski unos dana valute na osnovu datuma prometa dobara i polje Max.dana kojim se sprečava unos veći od propisanog za tog komitenta.

Svi parametri važe i za kupce (izdavanje računa) i za dobavljače (troškove i ulazne dokumente).

Za detalje pogledati Uputstvo.

You may also like...