Tagged: obračun zarada

Bolovanje do 30 dana

Bolovanje do 30 dana je vrsta obračuna zarade za radnike u slučaju privremene sprečenosti za rad. Obračun zarade odnosno naknade zarade u tom slučaju isplaćuje se na teret poslodavca. Isplata se ne refundira od...

PPP i PPP-PO za 2014. godinu

S obzirom da je obaveza dostavljanja poreske prijave PPP PD počela sa 01.03.2014. propisana je obaveza podnošenja elektronske PPP prijave za 2014. godinu sa rokom do 31.01.2015. Kao štampa potvrde fizičkim licima dodan je...

Podsećanje: Minuli rad

Podsećamo se da je po novom Zakonu za obračun minulog rada bilo dozvoljeno obračunati samo za godine rada kod zadnjeg poslodavca. Najnovije promene dozvoljavaju obračun “po starom” tako da će se poslodavac moći odlučiti...

Obračunski list zarade

04.09.2014 stupio je na snagu Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade. Pravilnik propisuje obavezne elemente Obračunskog lista koji moraju da se pojave na izveštaju. Obračunski list predstavlja izvršnu ispravu i obavezu poslodavca...

Objedinjena naplata – kamata

Dodana je mogućnost unosa iznosa kamata prilikom popunjavanja PPP-PD obrasca. O načinu i uslovima obračuna kamate korisnik mora da se informiše u poreskoj upravi. U dijalogu unosa zaglavlja prijave postoji stranica 3. Kamata u...

Promena stopa od 01.08.2014

Nove stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje promenjena stopa PIO na teret radnika sa 13% na 14% promenjena stopa PIO na teret poslodavca sa 11% na 12% promenjena stopa zdravstvenog osiguranja na teret radnika...

Objedinjena naplata – nove olakšice od 01.07.2014

Navedenim zakonima propisane su iste olakšice za zapošljavanje novih lica. Poslodavac koji zaposli novo lice imaće pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i  doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret...

Objedinjena naplata

Sa 01.01.2014 je stupio na snagu novi Zakon koji propisuje način obračuna zarada kroz objedinjenu naplatu poreza po odbitku. Na stranici http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/informacije-objedinjena.html pogledajte detalje o tome. U sklopu programa dodana je opcija Unos – Obrazac...