Obrasci za naknade zarada OZ-7, OZ-8, OZ-9 i OZ-10

U sklopu obračuna zarada dodana su tri nova izveštaja:
OZ-8 – potvrda o kretanju zarada kod poslodavca – prvo usklađivanje
OZ-9 – potvrda o kretanju zarada kod poslodavca – naredna usklađivanja
OZ-10 – spisak obračunatih zarada

Izgled forme za izbor izveštaja u sklopu naknada zarada

Sva tri izveštaja dodana su pod Izveštaji -> Zakonski izveštaji – > 4. Naknade zarada.
Za izveštaje OZ-8 i OZ-9 potrebno je zadati period za koji se podaci uzimaju.
Za OZ-10 dovoljno je izabrati odgovarajući obračunski period.

Izgled forme za štampanje proseka zarada (obrazac OZ-7)

Obrazac OZ-7, nije imao izmena. I dalje se dobija pod Izveštaji -> Prosek zarade.
Potrebno je izabrati radnika i odgovarajući period.

Standardno obrasci OZ-8 i OZ-9 uzimaju samo efektivne sate i deo zarade koja učestvuje u obračunu proseka odnosno koja se smatra zaradom. U slučaju da se ta opcija isključi proseci će se dobiti na ukupan broj sati i ukupnu zaradu zaposlenih radnika.