Obrazac KEP – Pravilnik o evidenciji prometa od 2016. godine

U Službenom glasniku RS broj 99/2015 od 02.12.2015. godine objavljen je Pravilnik o evidenciji prometa. Pravilnik će se primenjivati počev od 01.01.2016. godine i tada prestaje da važi Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga, koji datira još iz 1996. godine (sa kasnijim izmenama i dopunama).

Ovim Pravilnikom je obuhvaćena evidencija prometa ali ne i evidencija usluge. Dakle, zaključujemo da obveznici koji se bave prometom usluga u prometu robe neće imati obavezu vođenja ove vrste evidencije od 01.01.2016. godine. U skladu sa tim, oznaka novog obrasca koji je propisan jeste KEP. Dakle, postojeći Obrazac KEPU zamenjuje se novim Obrascem KEP.

Evidenciju prometa robe vode pravna lica i preduzetnici koji obavljaju:

 1. Trgovinu na malo
 2. Trgovinu na veliko, a poslovne knjige ne vode po principu dvojnog knjigovodstva
 3. Komisione usluge;
 4. Otkup poljoprivrednih proizvoda i domaćih životinja na otkupnom mestu.

U skladu sa navedenim, verovatno najznačajnija izmena odnosi se na ukidanje obaveze vođenja evidencije u trgovini na veliko, osim u slučaju preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva.

Knjiga evidencije (KEP) sadrži kolone u koje se upisuju sledeći podaci:

 1. Redni broj evidentirane promene
 2. Datum evidentiranja promene
 3. Opis evidentirane promene
 4. Iznosu zaduženja
 5. Iznosu razduženja

U odnosu na postojeći Obrazac KEPU, novi Obrazac KEP razlikuje se po tome što nema kolonu 6 – Uplata na račun. Ostale kolone su skoro identične.

Primer prve stranice KEP obrasca za narednu 2016-tu godinu.

Primer prve stranice KEP obrasca za narednu 2016-tu godinu.

Pored Obrasca KEP, propisani su i sledeći novi obrasci:

PKR – Prijemni list komisione robe
PKR-1 – Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe
KRI – Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica
KRI-1 – Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima-fizičkim licima
DPI – Dnevni pumpni izveštaj.
U obrascima nema mnogo izmena u odnosu na već postojeće.

Evidencija se kao i do sada, vodi posebno za svaki prodajni objekat.

Osnovni principi vođenja knjige evidencije su nepromenjeni. Ona će i dalje moći da se vodi ručno ili elektronski, stranice moraju biti numerisane, a sume sa svake strane prenose se na sledeću u vidu donosa. U knjizi se evidentiraju sve promene u vrednosti robe – nabavka, prodaja, otpis, manjak, višak, povraćaj, nivelacija itd.

Promene se unose najkasnije narednog dana za prethodni dan.

U samom programu nema nekih većih izmena:

 • Na menijima gde je do sada pisalo KEPU od sada piše KEP/KEPU
 • Formiran je novi obrazac KEP isti kao KEPU ali bez kolone 6 i biće automatski štampan umesto starog obrasca u novoj poslovnoj godini odnosno od 01.01.2016. godine