Podsećanje: Izvod otvorenih stavki

Dolazi vreme priprema za zaključenje poslovne godine, vreme kada se sravnjuju računi u firmi i računi sa drugim firmama – komitentima. Sam datum za usklađivanje međusobnih potraživanja i obaveza nije propisan Zakonom. Najčešće su to 31. oktobar ili 31. Decembar. Pravno lice koje sastavlja IOS uvidom u svoje poslovne knjige dostavlja potraživanja i obaveze na obrascu IOS i očekuje odgovor od komitenta da se sa izvodom otvorenh stavki slaže ili ne.

Izvod otvorenih stavki predstavlja izveštaj u kojem obaveštavate sve Vaše kupce (ili dobavljače) u stanju duga ili potraživanja po Vaših poslovnim knjigama. Izveštaj se zahteva iz programa Trgovina -> Izveštaji -> Kartica komitenata – IOS.

U filterima pretrage potrebno je zadati datum sa kojim se izveštaj štampa, zatim izabrati da li se štampaju IOS-i samo za kupce ili i za dobavljače. Postoji mogućnost da se izabere jedan komitent ili grupa komitenata (pripadaju određenoj kategoriji ili delatnosti komitenta). Moguće je izlistati i samo komitente za koje je zadužen određeni komercijalista.

Primer ekrana koji prikazuje IOS sa otvorenim stavkama

Primer ekrana koji prikazuje IOS sa otvorenim stavkama

U izveštajima postoje tri forme za štampu:

  • Izvod otvorenih stavki (saldo) – na A4 papiru se štampa obrazac IOS sa ukupnim dugovnim ili potražnim saldom
  • Izvod otvorenih stavki (otvorene stavke) – štampa se ili kompletna kartica ili samo nezatvorene stavke u zavisnosti od izabranog parametra u pretrazi
  • Izvod otvorenih stavki (dug-potr) – na A4 papiru se štampa obrazac IOS sa iskazanim i dugovnim i potražnim saldom – ako postoje oba.

Osim ovih redovnih formi izveštaja moguće je koristiti i izveštaje kao što su razne kartice komitenata (kupaca i/ili dobavljača).

Za detalje pogledajte uputstvo: Trgovina – Kartica komitenta – IOS.

You may also like...